Intresseavvägning vid användning av berättigat intresse som behandlingsgrund

Publicerad 4. januar 2023
This post thumbnail

En intresseavvägning eller bedömning av berättigat intresse (BBI) är en process som företaget måste genomföra för att avgöra om de har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter enligt GDPR.

10 frågor som bör besvaras i en intresseavvägning

  1. Vad är förhållandet mellan företaget och de registrerade?
  2. Vad är syftet med behandlingen?
  3. Vad är det berättigade intresse som företaget förföljer?
  4. Är behandlingen nödvändig för att uppnå det berättigade intresset?
  5. Vilken sannolik personuppgiftskonsekvens kan behandlingen ha för de registrerade?
  6. Finns det andra sätt att uppnå samma berättigade intresse som innebär mindre personuppgiftskonsekvenser för de registrerade?
  7. Har lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits för att skydda de registrerades rättigheter och friheter?
  8. Är behandlingsaktiviteten proportionerlig med det berättigade intresset?
  9. Har företaget tagit hänsyn till eventuella invändningar som personer kan ha mot behandlingsaktiviteten?
  10. Är det rimligt att anta att de registrerade förväntar sig att en sådan behandling sker utan att de har gett sitt samtycke?

Det är viktigt att notera att dessa frågor inte är en uttömmande lista, och att de specifika frågor som ställs kommer att bero på arten av dataskapande och sammanhanget det sker i.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson och Jan Ove Skogheim.